Heppen    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

Ontstaan van de gemeente Heppen

Toen onze streken tussen 400 en 700 door de Franken bewoond werden, volgden de ontginners de bedding van de waterlopen. Water is immers levensnoodzakelijk voor mens, dier en plant.De pioniers stelden zich de vraag of de ondergrond voldoende zuiver en vooral goed drinkwater bevatte (dezelfde vraag was primordiaal toen men in 1834 een geschikte kampplaats voor ons leger zocht). Ook wilden zij weten of zij leem konden steken om stenen te bakken of om lemen huizen te bouwen en of de grond voldoende brandstof bevatte om de huizen te verwarmen.Er ontstonden kleine nederzettingen, zogenaamde 'heerdgangen' of gehuchten.Tussen 600 en 800 verschenen de geloofsverkondigers die de bevolking kwamen kerstenen of christen maken. Hier en daar werden kapellen gebouwd. Op die manier werd de parochie Beverlo geboren, gevormd door de 'heerdgangen' Beverlo, Heppen en Korspel.

In 843 werd het rijk van Karel de Grote, dat toen praktisch volledig West-Europa besloeg, verdeeld tussen zijn drie kleinkinderen. Door huwelijken, oorlogen en intriges kwam al vlug een andere verdeling tot stand met als gevolg het ontstaan van het Koninkrijk Frankrijk en het Keizerrijk Duitsland.Voor een beter beheer verdeelde de Duitse keizer zijn gebied in hertogdommen, graafschappen en vorstendommen. Zo kwam onze streek onder het beheer van de graaf van Loon.

De graaf van Loon verdeelde zijn leen in heerlijkheden. In 1365 ontstond de heerlijkheid Land van Ham, gevormd door de gemeenschappen Beverlo, Oostham en Kwaadmechelen. Er werd een adellijke heer aangesteld om de feodale goederen te beheren. In Oostham werd een schepenbank opgericht, waarin elke week recht werd gesproken bij kleine criminele gevallen of bij betwistingen. Iedereen kon ook bij de schepenbank terecht om akten te laten registreren.

Dorpsplein van Heppen omstreeks 1920.

De zeven schepenen hadden bevoegdheid in algemene zaken. Zo waren bijvoorbeeld schepenen aanwezig bij de lijkschouwing na een onnatuurlijke dood, bij het vaststellen van gebreken aan een bouwvallige woning en bij betwistingen op koopdagen.Het samenvoegen van Beverlo, Oostham en Kwaadmechelen was een fusie 'avant la lettre'. Elk van de drie gemeenschappen van het land van Ham koos haar eigen 'burgemeesters', richtte haar eigen gilden op, bouwde haar eigen schans 9 en beheerde het eigen dorpspatrimonium. Ze waren enkel verantwoording verschuldigd tegenover de leenheer.In 1366, na twee kinderloze huwelijken van de graafvan Loon hield het graafschap op te bestaan en werd het door het prinsbisdom Luik opgeslorpt.Op 1 oktober 1795 werden onze streken geannexeerd door Frankrijk. Alle feodale rechten en adellijke voorrechten werden afgeschaft. Ons land, voordien samengesteld uit het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant en het prinshisdom Luik, werd nu verdeeld in negen departementen, de latere provincies. Het departement van de Nedermaas omvatte Belgisch en Nederlands Limburg en een stukje van het huidig Duitsland. Het werd verdeeld in 31 kantons, waaronder Beringen. Elke kantonhoofdplaats kreeg een vredegerecht en een registratie ter vervanging van de vroegere schepenbanken. Op 1 oktober 1795 werd Beverlo een zelfstandige gemeente, gelegen in het kanton Beringen. Omdat alle Limburgse gemeenten, met uitzondering van Maastricht, Hasselt en SintTruiden, te weinig bevolkt waren, werd een 'maire' aangesteld in elke kantonhooLdplaats en kreeg elke gemeente een 'adjointmaire', bijgestaan door een aantal gemeenteraadsleden.

 

Leopoldsburg ] [ Heppen ] Kamp van Beverlo ] Fusie ] WO II ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.