Hulpdiensten    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

DE RIJKSWACHT

Bij de oprichting van het militair kamp in 1835, werden door het ministerie van Oorlog gendarmen ter plaatse gezonden. Dit was nodig voor de handhaving van de orde en de tucht bij de soldaten. In het begin werden deze gendarmen bij burgers ingekwartierd, maar de verstandhouding met de plaatselijke veldwachters was niet altijd even goed.

Vanaf 1860 nam de Gendarmerie haar intrek in de nieuwgebouwde kazerne naast de Karmel. De brigade bestond toen uit een officier en 29 onderofficieren. Dit stond in schril contrast met het feit dat er voor de hele provincie Limburg slechts een 100-tal gendarmen beschikbaar waren. De verklaring lag waarschijnlijk bij het hoog aantal militairen dat in het kamp kwam oefenen.

In 1987 nam de Rijkswacht haar intrek in de nieuwe kazerne gelegen aan de Hechtelsesteenweg. Sinds 1998 is ook de Politie in deze kazerne ondergebracht.

Oude rijkswachtkazerne

Nieuwe rijkswachtkazerne aan de Hechtelsesteenweg

DE LOKALE POLITIE

Zodra Leopoldsburg een zelfstandige gemeente werd (1850) kreeg het een goed georganiseerd politiekorps met, vanaf 1858, een commissaris aan het hoofd. Dit had vooral te maken met de snelle ontwikkeling van de gemeente rond het militair kamp.

De aanwezigheid van lokale politie was in de beginperiode overigens nodig omdat de steeds aangroeiende bevolking weinig gehoor gaf aan de ruimtelijke verordeningen en voorschriften. Bij het bouwen van een woning diende men minutieus rekening te houden met de voorschriften inzake hygiëne, voorgeschreven materialen en de aangeduide afmetingen. Dit was vaak niet het geval zodat de veldwachter voortdurend op pad was.

De eerste drie politiecommissarissen oefenden gelijktijdig ook de functie van gemeentesecretaris uit. 
In 1866 maakte een cholera-epidemie talrijke slachtoffers in en rond Luik. Ook in Leopoldsburg maakte de cholera vier slachtoffers. Daarom vond het gemeentebestuur het raadzaam om een apotheek aan te kopen en te voorzien van de nodige geneesmiddelen. De apotheek werd ondergebracht in het gemeentehuis en de commissaris vervulde naast zijn taak van gemeentesecretaris ook de taak van apotheker!

Omwille van budgettaire overwegingen werd door de gemeenteraad het ambt van politiecommissaris tussen 1884 en 1930 door het gemeentebestuur afgeschaft.


Oud politiekantoor

Politiezone KEMPENLAND - Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

Sedert 01/11/2001 werken de gemeentelijke polities en de rijkswachtbrigades van de gemeenten Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer geïntegreerd samen als één lokaal politiekorps. Dit onder de leiding van één zonechef en onder het gezag en beheer van een politiecollege (= 3 burgemeesters) en een politieraad ( 17 afgevaardigden uit de respectievelijke gemeenteraden: 6 Leopoldsburg + 5 Hechtel-Eksel + 6 Peer). 
Ter info: Burgemeester Kelchtermans van Peer is voorzitter van politiecollege en -raad; burgemeester Erwin van Pee, Leopoldsburg, is onder-voorzitter.

Bovendien werd deze politiezone (één van 196 in het land) door de minister van binnenlandse zaken erkend en kreeg ze de toelating tot het voeren van de naam 'Politiezone Kempenland'.
Op de nationale site (van de federale politie) "infozone" (www.infozone.be) vind je benevens de adressen ook de namen van de burgemeesters, voorzitter van het politiecollege, van de zonechefs en van de adressen van de zonale hoofdposten.
De hoofdpost van de zone is gevestigd in de voormalige rijkswachtdistrictkazerne Hechtelsesteenweg 1 te 3970 Leopoldsburg. Alle dagen geopend van 8u tot 20 u én een 24u op 24u permanentie via het politieoproepnr 101 (meldkamer federale politie Hasselt die de dispatching waarneemt van de interventieploegen binnen het gerechtelijk arrondissement Hasselt ).
In elk van de andere zone-gemeenten (Peer en Hechtel-Eksel) is er nog slechts één bureel lokale politie en gehuisvest in de respectievelijke gebouwen van de voormalige rijkswacht. Terwijl in de hoofdpost de leiding, het centraal secretariaat en logistieke steundienst, de recherche en de interventiedienst zijn gehuisvest,  wordt de politiepost lokale politie in elk van de deelgemeenten bemand door de wijkagenten.
De vroegere BOB-Leopoldsburg is er nog maar is thans een afdeling behorend tot de federale gerechtelijke politie Hasselt.

Website : http://www.politiekempenland.be
E-mail adres: info@politiekempenland.be

DE BRANDWEER 

Na het ontstaan van het Kamp in 1835 en van de gemeente Bourg-Leopold in 1850 was het, onder meer omwille van financiële redenen, wachten tot in 1874 vooraleer een eerste officiële brandweerdienst werd opgericht.

Op 23 april 1874 werd, onder impuls van burgemeester Leonard, door de gemeenteraad beslist tot oprichting van een gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. Vanaf 1881 werd dit een gewapende brandweer. De brandweermannen werden uitgerust met een geweer, een bajonet en een hakbijl. Zij droegen uniformen van Franse infanteristen die na de Frans Duitse oorlog van 1870 in Leopoldsburg gevangen zaten. De toenmalige pompiers voerden naast hun brandweertaken ook politieopdrachten uit, zodat een wapen soms van pas kwam. In 1941 besliste de gemeenteraad het gewapend korps af te schaffen en te vervangen door een gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps.

Vanaf het prille begin werden ook klaroenblazers bij het korps aangeworven. Deze jongens mochten evenwel geen activiteiten van een pompier uitoefenen. Ingeval van brand moesten zij, zowel overdag als bij nacht, ervoor zorgen dat de brandweermannen tijdig gealarmeerd werden. In 1928 waren er nog twee klaroenblazers in dienst. Later werd uiteraard overgegaan op een sirene. Momenteel bestaat het korps uit drie pelotons en hebben de brandweermannen een eigen oproepsysteem.
Tot na de Tweede Wereldoorlog liet de uitrusting van het brandweerkorps fel te wensen over. Men mag het zeis een wonder noemen dat er tot dan bijna geen slachtoffers vielen onder de brandweerlui.

Overhandiging eerste motorpomp in 1939

Oude brandweerladder

Vandaag de dag is de brandweer van Leopoldsburg een van de best uitgeruste korpsen in Limburg. Het is onder meer zeer goed opgeleid en uitgerust om uitslaande heidebranden te bestrijden.

Website : http://www.dfirefire.tk/

 

Gemeentediensten ] Ligging ] Adressen ] Folder ] Bedrijvengids ] Verblijf ] [ Hulpdiensten ] Containerpark ] Index A-Z ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.